Raffinaderiets historie

Shell Raffinaderiet i Fredericia

Raffinaderiet blev opført i årene 1963-66 og indviet i august 1966. Vi har altså allerede fejret 50 års fødselsdag. Produktionsanlægget var oprindeligt konstrueret til at forarbejde arabisk olie. Men i takt med at Danmark blev gradvist mere selvforsynende, optimerede og tilpassede vi driften i forhold til olieproduktionen i Nordsøen.

Siden 1984, hvor DONG Energys rørledning fra Nordsøen blev etableret, har al den råolie, der bliver raffineret i Fredericia, været Nordsø-olie.

En 320 km lang rørledning fører årligt omkring 15 millioner tons råolie fra Nordsøen til DONG Energys råolieterminal beliggende ved Shell Raffinaderiet i Fredericia. Denne terminal er forbundet med Shell Raffinaderiet og med Shells havneterminal i Fredericia Havn via rørledninger.

Omkring en tredjedel af råolien går videre til raffinaderiet til forarbejdning. Resten udskiber vi til andre raffinaderier verden over på vegne af DONG Energy og Dansk Undergrundskonsortium (DUC).

Shells havneterminal på havnen i Fredericia blev taget i brug allerede i 1912, dengang som importterminal. Efter Shell Raffinaderiet blev etableret i 1966, er havneterminalen også blevet benyttet til eksport af færdigraffinerede olieprodukter.

Siden 1984, da DONG Energys rørledning blev etableret og dermed fuldendte infrastrukturen mellem Nordsøfelterne, DONG Energys råolieterminal, Shell Raffinaderiet og Shells havneterminal, har havneterminalen også fungeret som udskibningsterminal for råolie og gas.

Shell ejer desuden den syv kilometer lange rørledning, der forbinder Raffinaderiet og havneterminalen.

Fakta og tal

På raffinaderiet omdanner vi råolien til flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, benzin, diesel, biobrændstoffer, petroleum og fyringsolie. Lidt over halvdelen af de færdige olieprodukter udskiber vi fra havneterminalen i Fredericia Havn, så det er en travl terminal. Resten af produkterne bringer hundredvis af tankbiler dagligt ud til kunder i hele Danmark.

  • Indviet: 1966
  • Kapacitet: 3,4 mio. tons råolie pr. år
  • Produktion: Flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, benzin, diesel, biobrændstoffer, petroleum og fyringsolie
  • Forarbejdning: 35% af alle danske brændstofprodukter
  • Eksport: Råolie til raffinaderier uden for Danmark samt raffinerede produkter
  • Antal medarbejdere: Cirka 200 fastansatte. Dertil kommer faste underleverandører, sommetider op til flere hundrede.
  • Grund: Cirka 70 ha. (svarer til 138 fodboldbaner)
  • Tankkapacitet på raffinaderiet: Cirka 660.000 m³
  • Tankkapacitet på terminalen: Cirka 70.000 m³

Vores medarbejdere

Raffinaderiet er i drift og bemandet døgnet rundt og har omkring 200 faste medarbejdere. Med cirka 100 personer er raffinaderiteknikerne den største faggruppe.

En raffinaderitekniker arbejder i treholdsskift, og raffinaderiet kører 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Raffinaderiteknikerne har alle en faglig håndværksmæssig baggrund, oftest inden for el-, elektronik- eller smedebranchen. De særlige raffinaderikompetencer opnår teknikerne gennem en femårig uddannelsesplan på selve raffinaderiet og jævnlig efteruddannelse.

Det er de faglige kompetencer, der er grundlaget for, at samtlige teknikere er i stand til at udføre de forskellige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på raffinaderiet.

En teknikers dagligdag kan udforme sig meget forskelligt. Nogle arbejder med kontrol og overvågning af produktionsprocessen ved hjælp af computerskærme. Andre tilser udstyret i processen. Samtlige teknikere har en brandmandsuddannelse, og modtager løbende efteruddannelse som brandmænd.

Ledelse

Shell Raffinaderiet har en ledergruppe, som repræsenterer forskellige drifts- og funktionsområder. Raffinaderiets direktør er Andreas Krobjilowski.

Forsyningskæden

Fra Nordsøen til kunderne

Råolien bliver transporteret gennem en 320 kilometer lang rørledning fra felterne i Nordsøen ud for den jyske vestkyst til Fredericia. Rørledningen blev etableret i 1984 og ejes af DONG Olierør A/S.

Hver eneste dag pumper Dansk Undergrundskonsortium (DUC) omkring 256.000 tønder råolie i land fra Nordsøen (2008-tal). Omkring to tredjedele eksporteres direkte fra Shells havneterminal i Fredericia via tankskibe videre til andre raffinaderier – primært i Nordeuropa og Skandinavien, men også Nordamerika. Resten forarbejder vi på Shell Raffinaderiet.

Raffinaderiet har kapacitet til at forarbejde 70.000 tønder råolie om dagen. Råolien fra Nordsøen har et højt destillatindhold og er dermed mere tyndtflydende end mange andre former for råolie. Den har også et meget lavt svovlniveau. Det betyder, at slutprodukterne er af en høj og efterspurgt kvalitet. De mange forskellige færdigproducerede olieprodukter bliver hver dag kørt ud til kunder eller udskibet fra Shells havneterminal.

Produkter og kunder

Selv om mange måske ikke tænker over det, indgår olie i mange af de produkter, vi omgiver os med i hverdagen. Vi tænker oftest på benzin og diesel, når vi tanker bilen på tankstationer. Men for private drejer det sig også om vejene, vi kører på, måden vi transporterer os på, opvarmning af vores hjem, og hvordan vi kommer frem, når vi for eksempel rejser på ferie. Endelig er mange af de produkter vi bruger hver eneste dag, herunder plastik, rent faktisk fremstillet med olie som basismateriale.

Erhvervs- og industrisektoren og hele den offentlige sektor er også væsentlige aftagere af raffinaderiets produkter. Til daglig drift og opvarmning af skoler, plejehjem, hospitaler, beredskabslagre og andre offentlige institutioner og til drift og opvarmning af erhvervs- og produktionsvirksomheder. Landbrugssektoren er en anden vigtig aftager. Og endelig er der transportsektoren, som fordeler varer og serviceydelser til lands, til vands og i luften.

Fra olie til produkter – selve forarbejdningen

Råolien skal igennem mange processer, før den er klar til brug i form af brændstof, asfalt, gas eller plastik. Råolien føres først gennem to vandseparatorer til et afgasningsanlæg. Den afgassede råolie bliver herefter ledt over i ni råolietanke med en samlet kapacitet på cirka 400.000 m³, mens gassen fra afgasningsanlægget anvendes til fyring på raffinaderiet.

Fra tankene varmes råolien op til cirka 370°C, hvorefter den ledes ind i det store tårn (45 meter højt og 4 meter i diameter). Her begynder en destillationsproces, der udnytter molekylernes forskellige kogepunkter til at sortere molekylerne ud i de ønskede fraktioner som gas, benzin, jetbrændstof, diesel og fyringsolie samt en tung rest på cirka 40% (long residue).

Long residue skal senere ”crackes” for at øge udbyttet af de mere salgbare produkter som benzin og diesel. Gasmolekylerne har det laveste kogepunkt, derefter benzin, jet, diesel/fyringsolie og til sidst long residue.

Selve transporten af brændstofprodukter til tankstationer, virksomheder, offentlige institutioner, private fyringsoliekunder, landmænd og beredskabslagre foregår med tankvogne, enten via selvstændige vognmænd i tankbiler, der ofte bærer Shells logo og farver, eller af andre olieselskaber, som også aftager produkter fra Shell Raffinaderiet.

Havneterminalen i Fredericia

Shell Raffinaderiet står for driften af råolieterminalen i Fredericia Havn. Det er en travl havneterminal, som fungerer som et vigtigt knudepunkt mellem olieproduktionen i Nordsøen, forarbejdningen af olien på raffinaderiet og udskibningen af råolie og færdigbearbejdede olieprodukter.

Terminalen sikrer dermed stabil energiforsyning til Danmark.

Shell har haft aktiviteter på havneterminalen siden 1912. De første mange år var terminalen primært en importterminal. Da DUC begyndte at hente olie op af Nordsøen, blev det nødvendigt at bygge en rørledning mellem oliefelterne og Shells raffinaderi.

DONG Olierør A/S ejer denne 320 kilometer lange rørforbindelse, der blev taget i brug i 1984, og som forbinder Nordsøfelterne med Shell Raffinaderiet og havneterminalen.

Placeringen af havneterminalen og sammenkoblingen med Nordsø-rørledningen og Shell Raffinaderiet blev i sin tid valgt, fordi Fredericia er Danmarks dybeste havn, og derfor kan den modtage store tankskibe. Derudover er havnen isfri om vinteren.

Raffinaderiet sender de færdige produkter til havnen og den råolie, der ikke forarbejdes på raffinaderiet, til råolieterminalen på havnen. Det foregår via Shells egen syv kilometer lange rørledning, der løber mellem havneterminalen og raffinaderiet.

Selv om havneterminalen ligger i Danmarks største og travleste industrihavn, stiller beliggenheden tæt på Fredericias bykerne store krav til en tæt og konstruktiv dialog med vores naboer.

Vi har overalt i Shell umådelig stor fokus på sikkerhed, både hvad angår vores naboer, vores medarbejdere og miljøet. Og vi gør derfor hver dag meget for at overholde alle regler og den til enhver tid gældende miljø- og sikkerhedslovgivning.

Det gør vi for at minimere eventuelle gener, der kan opstå i forbindelse med vores aktiviteter, så som lugt, røg og støj. Det er vores fremmeste mål, at alle i det omkringliggende samfund hver dag kan være trygge ved at have Shell som nabo.

Mere info om os

Vores virksomhed

Få oplysninger om vores virksomhed og medarbejdere, og hvordan vi voksede fra en lille forretning i London for næsten 200 år siden.

Shell-brandet

Shell-brandet fremmer vores værdier og kvaliteten af vores produkter og tjenester over hele verden.