Fakta og tal

shell-federicia-refinery-panorama

Fakta og tal

Produktionsanlægget, som blev indviet i august 1966, var oprindeligt konstrueret til at forarbejde olie fra Mellemøsten, men siden 1984 har al den råolie, der bliver raffineret i Fredericia, været olie fra Nordsøen.

En 320 km lang rørledning fører årligt omkring 15 millioner tons råolie fra Nordsøen til råolieterminalen i Fredericia. Omkring en tredjedel af råolien bliver forarbejdet på raffinaderiet, resten bliver udskibet til andre raffinaderier via en 7 kilometer lang rørledning til havneterminalen.

På raffinaderiet omdannes råolien til flydende gas, jetbrændstof, fuelolie, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie. Lidt over halvdelen af de færdige olieprodukter køres ud til de danske forbrugere i tankbiler og resten udskibes til udlandet.

Kapacitet: 3,4 mio. tons råolie pr. år
Drift: Raffinaderiet er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året
Forarbejdning: 35 % af alle danske brændstofprodukter
Eksport: Råolie til raffinaderier uden for Danmark og færdigraffinerede produkter
Ansatte: ca. 200 fastansatte medarbejdere
Grund: ca. 70 hektar (svarer til 138 fodboldbaner)
Tankkapacitet: ca. 660.000 m³

Produktionsprocessen

Produktionsprocessen

Først føres råolien gennem to vandseparatorer til et afgasningsanlæg. Herefter bliver den afgassede råolie ledt over i 9 råolietanke med en samlet kapacitet på cirka 400.000 m³. Gassen fra afgasningsanlægget anvendes til fyring på raffinaderiet.

Fra tankene varmes råolien op til cirka 370 °C, hvorefter den ledes ind i det store tårn (45 meter højt og 4 meter i diameter). Her begynder en destillationsproces, som udnytter molekylernes forskellige kogepunkter til at sortere molekylerne ud i produktfraktioner som gas, benzin, jetbrændstof, diesel og fyringsolie

Ledelsen