Jump menu

Main content |  back to top

Shells Gyldne Regler for sikker adfærd

Shells "Gyldne Regler" for sikker adfærd

Sikkerhed Sikkerheden omkring mennesker og udstyr er helt afgørende for Shell. På raffinaderiet arbejder flere end 200 medarbejdere med at sikre en pålidelig drift og vedligeholde anlægget døgnet rundt, året rundt.

Globalt bruger vi sikkerhedsbegrebet HSSE (Health, Security, Safety and Environment) – en arbejdsmetode, der er dybt forankret i Shells virksomhedskultur, og som har førsteprioritet lokalt og globalt.

Både Shells medarbejdere og underleverandører verden over er underlagt de samme sikkerhedsregler. Dem kalder vi de 12 Life-Saving Rules. De omfatter en række konkrete anvisninger til sikkert arbejde. Reglernes formål er at beskytte hver eneste Shell-medarbejder og underleverandør i deres daglige arbejde og færden. Shell tager overholdelse af reglerne meget seriøst. Der er således strenge konsekvenser forbundet med brud på reglerne, herunder bortvisning.

Sikkerhed på raffinaderiet i Fredericia

Sikkerhed på raffinaderiet i Fredericia

Raffinaderiet er klassificeret som en risikovirksomhed. Derfor har vi udarbejdet en beredskabsplan, som indeholder procedurer for alle tænkelige situationer, som ville kunne føre til en ukontrolleret hændelse af større omfang. Der er gennemført risikoanalyser for både lagring, drift og transport, og på baggrund af disse har vi løbende tiltag for at fjerne eller begrænse risici. I tilfælde af en ulykke skal information om situationen, sikkerhedstiltag og adfærd formidles til offentligheden.

Som sagt er HSSE en central del af alt, vi foretager os. HSSE omfatter blandt andet personlig sikkerhed, processikkerhed, og internt og eksternt miljø, herunder forholdet til vores naboer. Den grundlæggende målsætning er, at vi holder produktet i rørene, at ingen kommer til skade, og at vi påvirker vores omgivelser mindst muligt.

Hvad er flaring?

En af raffinaderiet mest synlige tegn er flammen i vores flammetårn. Oftest er flammen lille eller næsten usynlig. Andre gange er den større og i sjældne tilfælde er den stor. Uanset flammens størrelse er den ufarlig for omgivelserne og er en af raffinaderiets absolut vigtigste sikkerhedsforanstaltninger. Den er med til at sikre en stabil og sikker drift på raffinaderiet og for omgivelserne.

Vores mål er, at flammen til enhver tid skal være så lille som muligt. Flammetårnet fungerer som en sikkerhedsventil ved at brænde overskydende gasser af i forbindelse med driftsforstyrrelser. På den måde holder vi trykket nede i raffinaderiets produktionsanlæg. Normalt vil der kun være en lille vågeflamme, men i forbindelse med driftsforstyrrelser og vedligeholdelsesarbejde kan flammen være større.

Planlagt vedligeholdelse (Turnarounds)

Vi gennemfører løbende nødvendigt og planlagt vedligeholdelsesarbejde, som kan sammenlignes med en personbils jævnlige serviceeftersyn. Et mindre serviceeftersyn kalder vi et planlagt shutdown. Hvert femte år lukker vi raffinaderiet fuldstændigt ned i cirka en måned. Under dette såkaldte ”turnaround” skiller vi samtlige dele i procesanlægget ad og kontrollerer, renser og udskifter dem efter behov. Planlægningen heraf kan tage flere år og kan beskæftige op til 900 mand i de uger, arbejdet står på.

Under et turnaround kan der forekomme øget trafik til området og kraftigere lugt af olie end normalt, ligesom der vil kunne ses en øget røgudvikling fra raffinaderiets skorstene.

Beredskab og samarbejde med myndighederne Shell har som klassificeret risikovirksomhed et tæt og vigtigt samarbejde med en række myndigheder. Beredskabsmyndighederne, som det lokale politi og brandvæsen, er vigtige samarbejdspartnere på beredskabsområdet.

Raffinaderiets miljømyndighed er det regionale miljøcenter i Odense.

Miljøcenter Odense er den myndighed under miljøministeriet, der udsteder Shells miljø-, sikkerheds- og risikotilladelser. Tilladelser, der jævnligt bliver opdateret og fornyet. Shell er i nær og næsten daglig kontakt med miljømyndighederne, både hvad angår kontrol, rapportering og rådgivning om daglige operationelle forhold, og om eventuelle ombygnings- og udviklingsplaner.

Shells raffinaderi i Fredericia

Miljø

Shell Raffinaderiet i Fredericia har både ISO 14001 og ISO 9001 certifikater og er derudover totalt miljøgodkendt af Miljøcenter Odense, som er vores myndighedspartner. Derudover leverer raffinaderiet overskudsvarme og elektricitet til private husholdninger i lokalområdet med en varmemængde, der svarer til 40.000 tons fyringsolie om året.

Raffinaderiet udarbejder løbende undersøgelser af vores indvirkning på omgivelserne, hvad enten det drejer sig om støjforurening, oliespild eller udslip af andre produkter. Undersøgelserne bliver brugt aktivt i bestræbelserne på hele tiden at forbedre vores arbejde med miljø- og sikkerhed og til forebyggelse af uheld.

Ansvarligt energiforbrug og energieffektivitet

Vi har mange typer ansvar. Socialt, økonomisk og miljømæssigt ansvar. Det er grundlaget for vores forretning. Vi er stolte over, at Shell Raffinaderiet er et af verdens mest energieffektive raffinaderier. Vi har stor fokus på energieffektivitet i hele raffinaderiets værdikæde lige fra ledelse til drift og vedligehold.

En del af vores energiplan retter sig mod effektiv fremstilling af el og levering af overskudsvarme til det lokale fjernvarmenet, TVIS. Tidligere brændte raffinaderiet overskydende gas af, men i 1992 investerede Shell 160 millioner i sin egen gasturbine, der forsyner raffinaderiet med el. Men gasturbinen producerer mere el, end vi forbruger, og den overskydende el sælger vi til det offentlige net.

I 1985 indledte raffinaderiet et samarbejde med TVIS, Trekantens varmetransmissions-selskab I/S, om etablering af et fjernvarmeanlæg, der udnytter raffinaderiets overskudsvarme.

Sådan opvarmer Shell boliger i trekantområdet

Systemet fungerer ved, at TVIS leverer cirka 45°C varmt vand til raffinaderiet. Dette vand cirkuleres i procesanlægget som kølevand, og derefter pumper vi vandet ud til fjernvarmesystemet. Vandet er nu cirka 105°C varmt. Derved kan TVIS levere miljørigtig varme, mens Shell undgår at luftafkøle olien – eller med andre ord: blæse varme lige ud i luften. Der løber 21 millioner liter vand igennem systemet hver dag. Det svarer til opvarmning af 18.000 husstande.

Effektivt energispareprogram

Mellem 2001 og 2005 gennemførte raffinaderiet et energispareprogram, der sammenlagt har medført en årlig besparelse på raffinaderiets totale energiforbrug på 9%. En betydelig besparelse, der svarer til det årlige varmeforbrug i 15.900 danske husstande.

Nabo til Raffinaderiet

Vi ønsker at være en god nabo, og vi viser respekt for det omgivende samfund. Vi ønsker desuden at minimere potentielle gener.

Vi er i løbende dialog med vores naboer, og vi gennemfører jævnligt undersøgelser og analyser baseret på samtaler med personer, der er berørte af vores aktiviteter. Her får forskellige personer i lokalsamfundet mulighed for at fortælle om deres oplevelse af Shell og de bekymringer og forventninger, de måtte have.

Vi gennemfører jævnligt såkaldte Social Performance Reviews og naboanalyser, der er baseret på interviews med nære beboere, nabovirksomheder, politikere, samarbejdspartnere og myndigheder. Resultaterne giver os et konkret indblik i, hvordan vi bliver oplevet af folk uden for raffinaderiet, og det giver os desuden mulighed for at koncentrere os om de identificerede forbedringsområder. Generelt får vi meget positive tilbagemeldinger, men vi kan altid blive bedre. Blandt andet tilstræber vi at informere borgerne i Fredericia og omegn om driftsforstyrrelser via den lokale presse.

Vi afholder også regelmæssige ”Åbent Hus”-arrangementer på raffinaderiet, hvor interesserede kan komme og se med egne øjne, hvad vi laver, og hvordan det foregår. Seneste Åbent Hus var i september 2009, hvor vi havde et flot fremmøde med over 1.200 besøgende.

Hvis alarmen lyder

Opstår der brand på Raffinaderiet, og driver røgen i retning af dit område, vil de offentlige alarmsirener gå i gang:

Signal 1 – gå indendørs

En hurtigt stigende og langsomt faldende tone. Signalet gentages 4 gange i løbet af 45 sekunder.

- Luk vinduer, døre og ventilationsanlæg

- Hold dig indendørs, medmindre du hører andet

- Lyt til Danmarks Radio P4 Trekanten (FM 94 MHz)

Ved uheld skal du rette dig efter instrukser fra politiet og redningstjenesten.

Signal 2 – faren er forbi

En lang tone, der varer 45 sekunder.

Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse og vende tilbage til dine daglige gøremål